iş Hayatında Performans Kriterleri Nelerdir

İş Hayatında Başarı Performans Tanımları ve Amaçları Nelerdir

BAŞARI (PERFORMANS) TANIMLARI VE AMAÇLARI

Performans değerlendirme en genel anlamıyla işletmelerdeki iş görenlerin başarı düzeylerinin ölçülme sürecidir. Performansın ölçümü, belirli bir dönem boyunca bir kurum tarafından veya bir program altında yürütülen faaliyetlerin rakamlarla ifade edilmesidir. Sağlıklı performans ölçümü; program faaliyetlerinin, arzulanan sonuçları ne derece yerine getirdiği hakkında değerlendirme yapmaya imkân verir. (Aral, 2001)

Başka bir tanımla performans değerlendirme, yetkili mercilerin, kişinin yeteneklerini, gizli gücünü, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzeri niteliklerini, diğeriyle karşılaştırarak yaptığı sistematik bir ölçmedir. Özetle denilebilir ki, performans değerlendirme iş görenin işinde sağladığı başarı ve gelişme yeteneğinin sistematik değerlemesidir. (Ataay, 1990)

Performans değerlendirmesi bu aşamada kişilere yönelik doğru kararların alınabilmesi, başarı veya başarısızlıklarının saptanması ve değerlendirme sonuçlarına göre geliştirici-düzeltici önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır.

Kurumsallığını tamamlamış, hiyerarşik yapı oturmuş, örgüt kültürü benimsenmiş olan organizasyonlarda, astların ve üstlerin aynı örgütsel amaçlara ulaşmak için gösterdikleri çabalar dâhilinde sürekli bir değerlendirmeye tabi tutuldukları görülür. Gerçekleştirilen çalışmalar, bu yapıları sistematize ederek herkes tarafından görüş birliğine varılmış ve benimsenmiş hale getirmek üzerinedir. Bu hale getirilebilmiş olanlar ise performans değerlendirme sistemleri olarak tanımlanır ve kullanılır.

Organizasyon içerisinde sadece insan kaynakları yönetim uygulamaları baz alındığında ise; performans değerlendirmesi, iyi düzenlenmiş bir insan kaynakları yönetiminin önemli bir bileşenidir. Çalışanların performanslarına ilişkin kararlar, insan kaynakları yönetimi sisteminin diğer bölümlerini de etkiler. Ücret politikası, terfi, mesleki gelişim, görev tasarımı, işe alma kriterleri, eğitim ve performans değerlendirmesinin etkilediği alanlardan bir kaçıdır.

Performans değerlendirmenin amaçları ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir. (Margaret, 1993)

  • İnsan gücü planlaması için personel envanteri hazırlamak,
  • İş görenin eğitim gereksinimini saptamak,
  • Terfi ve nakillerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak,
  • Yeterliliği temel alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı olmak,
  • Organizasyonun ödül ve ceza sistemine anahtar girdi olarak hizmet vermek,
  • Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek,
  • Bireylerin yetersiz yönlerini kendilerine ileterek gelişmelerine ve motivasyonlarına olanak sağlamak,
  • İşte başarısızlığı kesinleşen iş görenleri işten uzaklaştırmak.

Performans değerleme sürecinin sonunda iş görende başarı kriterleri yakalanmışsa terfi mekanizması devreye girer. Terfinin verilmesi sorumluluklarda artışa sebep olacaktır. Bununla birlikte daha çok çalışması ve şirket içinde bu sorumlulukları yerine getirdiğini ispat etmesi gerekmektedir. Ücret ve maaş yönetimi ile başarı değerleme arasında ciddi bir bağ bulunmaktadır. Başarı ve performans değerlemesi olumlu olan işgörenlerde maaş politikası da olumlu yönde değişecektir. Sadece teknik anlamda değil iş ahlakı ve davranışlarında da şirket kültürüne uyum sağlayabilmesi beklenir. Bu ve buna benzer tüm unsurlarda işgören sürekli olarak gözetim altındadır. Terfi alan ve gelişimini devam ettiren işgörenler için değerleme süreci sürekli olarak devam etmektedir.

Performans değerleme sürecinin sonunda işte başarısızlığı kesinleşen personeller için ise işten uzaklaştırma kararı ile iş akdinin feshi yoluna gidilmektedir. Bu seviyeye gelene kadar firma personeline gerekli uyarılarda bulunmakta ve gelişimine odaklanmaktadır. Teknik yetersizliklerde eğitim desteği ile takviye edilmesi, uyum sürecinde yaşanılan sorunlarda ise işgörene zaman ve destek verilmesi planlanmaktadır. Bu eylemlerin karşılığı olarak performansında iyileşme bulunmayan işgörenler yollarını ayırmak durumunda kalmaktadır.

Bu Konular İlginizi Çekebilir